Ο δήμος Αριστοτέλη ολοκλήρωσε την προμήθεια του κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού για το ΧΥΤΑ Αρναίας , απαραίτητου για τη διαχείριση των απορριμμάτων που θα καταλήγουν στους χώρους ταφής του ΧΥΤΑ.

Από τον δήμο Αριστοτέλη αποκτήθηκαν σύμφωνα με τη Μελέτη του έργου:

•Ένας τεμαχιστής ογκωδών Απορριμμάτων προϋπολογισμού 370.000,00 €

•Ένας φορτωτης-εκσκαφέας προϋπολογισμού 103.350 ευρώ

•Ένας ελαστιχοφορος εκσκαφέας με αρπαγή προϋπολογισμού 319.800 ευρώ

•Ένας συμπιεστής απορριμμάτων προϋπολογισμού 350.000 ευρώ

Υπενθυμίζουμε ότι η διαχείριση των απορριμμάτων στην Κεντρική Μακεδονία δεν γίνεται ανά δήμο, αλλά σε περιφερειακό επίπεδο μέσω του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας στον οποίον συμμετέχουν και οι 38 δήμοι της Περιφέρειας.

Επομένως το σύνολο του έργου και του εξοπλισμού του ΧΥΤΑ , μετά την ολοκλήρωση του από τον δήμο Αριστοτέλη θα παραδοθεί από τον δήμο προς τον φορέα διαχείρισης ο οποίος θα αναλάβει τη λειτουργία του είτε με αυτεπιστασία είτε αναδεικνύοντας ανάδοχο εργολάβο εταιρεία.