Προσλήψεις για διοικητικό λογιστικό προσωπικό, επόπτες υγείας, πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, αγρονόμους τοπογράφους μηχανικούς και γεωπόνους στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής μέσω ΑΣΕΠ (asep.gr).

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας.

Οι υποψήφιοι/ες των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής – Οι ειδικότητες

Δείτε την λίστα με τις ειδικότητες που ζητούνται:

 • ΠΕ Περιβάλλοντος
 • ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 • ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
 • ΠΕ Γεωπόνοι
 • ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας
 • ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής – Απαιτούμενα προσόντα

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα:

ΠΕ Περιβάλλοντος

 • α) Πτυχίο ή δίπλωμα Περιβάλλοντος ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Βιοχημείας ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή Ιατρικής Βιοχημείας ή Γεωγραφίας ή Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας ή Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ή Δασολογίας ή Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ή Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή Διαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Επιστήμης της Θάλασσας ή Επιστημών της Θάλασσας ή Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Επιστημών Περιβάλλοντος ή Εφαρμοσμένης Αγροοικολογίας ή Χημείας ή Χημικού Μηχανικού ή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ή Επιστήμης των Υλικών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών ή Μηχανικών Επιστήμης Υλικών ή Φυσικής ή Φυσικών Επιστημών ή Σπουδών της Φυσικές Επιστήμες ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών με κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών ή Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών Α.Ε.Ι.* της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής
 • Η απαιτούμενη Άδεια άσκησης επαγγέλματος για της Μηχανικούς ή Βεβαίωση ιδιότητας μέλους για της Χημικούς. Για τους Γεωτεχνικούς, η απαιτούμενη Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ή Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου

ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων Α.Ε.Ι.* της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου

ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού Α.Ε.Ι.* της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου

ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Δημόσιας Υγιεινής ή Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας εισαγωγική κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας Τ.Ε.Ι.* της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επόπτη Δημόσιας Υγείας ή Επόπτη Δημόσιας Υγιεινής ή Βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Επόπτη Δημόσιας Υγείας ή Επόπτη Δημόσιας Υγιεινής
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

 • Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Τ.Ε.Ι.* της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις για μηχανικούς, διοικητικούς, γεωπόνους στην Χαλκιδική – Πώς η υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Διοικητήριο, Τ.Κ. 63 100, Πολύγυρος, απευθύνοντάς την στην Υποδιεύθυνση Οικονομικού και Ανθρωπίνων Πόρων, υπόψη κ. Μπακρατσά Χριστιάννας (τηλ. επικοινωνίας: 23713 51262, 23713 51304).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.