Αιτήσεις για το νέο εφάπαξ βοήθημα των 718,5 ευρώ μπορούν να υποβάλουν άνεργοι που δε δικαιούνται επίδομα ανεργίας και ανήκουν σε μια από τις πέντε παρακάτω κατηγορίες:

  1. Γυναίκες θύματα έμφυλης ή και ενδοοικογενειακής βίας.
  2.  Γονείς μονογονεϊκής οικογένειας.
  3. Θύματα βίας – εμπορίας.
  4. Άτομα απεξαρτημένα από χρήση ναρκωτικών
  5. Άτομα που εξέτισαν ποινή φυλάκισης και έχουν θετική εισήγηση κοινωνικής λειτουργού ή του Διευθυντή των φυλακών.                                                                                    Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε, μέσω της gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet. Οι ενδιαφερόμενοι μετά την είσοδό τους στο gov.gr θα ακολουθήσουν τη διαδρομή  Εργασία και ασφάλιση / Ανεργία / Ειδικό βοήθημα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Σκοπός του νέου επιδόματος είναι να ενισχυθούν άνεργοι που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού για ένα νέο ξεκίνημα με κύριο στόχο την ένταξή τους σε θέση απασχόλησης.

Οι πληρωμές

Το επίδομα θα καταβάλλει η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) αφού προηγηθεί η διαδικασία ελέγχου των κριτηρίων στις αιτήσεις που θα υποβληθούν. Ο χρόνος των πληρωμών –αν και δεν έχει προσδιοριστεί- εκτιμάται ότι θα είναι μέσα σε έναν μήνα μετά την έγκριση της αίτησης.

Η βασική προϋπόθεση για τους δικαιούχους είναι να έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ με μία από τις 5 παραπάνω ιδιότητες κατά την υποβολή της αίτησής τους και να μην θεμελιώνουν δικαίωμα για επίδομα ανεργίας, ή εποχικό βοήθημα.

Το νέο εφάπαξ επίδομα έχει προϋπολογισμό 13 εκατ. ευρώ και θα μπορούν να το λάβουν για πρώτη φορά 18.000 δικαιούχοι. 

Η παροχή χορηγείται μία φορά ανά 2 έτη. Δηλαδή όποιος πάρει τα 718,5 ευρώ το 2024, θα μπορεί να το λάβει πάλι το 2026. Αν υποβάλλει αίτηση το 2025 θα απορριφθεί. Δικαιούχος που θα πάρει για πρώτη φορά το επίδομα το 2025, θα μπορεί να υποβάλλει ξανά αίτηση το 2027.

Επιπλέον κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν είναι:

*Να έχουν πραγματοποιήσει 1–75 ημέρες ασφάλισης στον e-EΦΚΑ οποτεδήποτε τα τελευταία 2 έτη πριν από την υποβολή της αίτησής τους (ή πριν από την έναρξη της ποινής, για τους αποφυλακισμένους)/.

*Να έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ οι άγαμοι, ως 24.000 ευρώ οι έγγαμοι (προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο) και ως 29.000 ευρώ αν πρόκειται για μονογονεϊκές οικογένειες (προσαυξανόμενο επίσης κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο). Παράλληλα, το ύψος των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογένειας να μην υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ.

Προσαύξηση 10% και αύξηση λόγω κατώτατου μισθού

Το ειδικό βοήθημα ισούται με τριάντα επτά και πέντε δέκατα (37,5) ημερήσια επιδόματα ανεργίας, δηλαδή 718,5 ευρώ με βάση το ισχύον σήμερα ημερήσιο επίδομα ανεργίας των 19,16 ευρώ. 

Το βασικό ποσό των 718,5 ευρώ προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε έμμεσα ασφαλισμένο μέλος του αιτούντος.

Με την επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού, το ειδικό βοήθημα θα αυξηθεί αναλόγως. Αν ο μισθός αυξηθεί στα 825 ευρώ, το ημερήσιο επίδομα ανεργίας θα ανέλθει στα 20,3 ευρώ και το ειδικό βοήθημα θα αυξηθεί στα 761 ευρώ. 

Για παράδειγμα:

*Δικαιούχος με ένα προστατευόμενο μέλος θα πάρει 790,35 ευρώ (718,5 ευρώ βασικό ποσό +71,85 ευρώ προσαύξηση για ένα μέλος). Με δυο μέλη θα πάρει 862,2 ευρώ (718,5 ευρώ βασικό ποσό +71,85 ευρώ προσαύξηση για το ενα μέλος και 71,85 ευρώ για το δεύτερο).

*Δικαιούχος με ένα προστατευόμενο μέλος με αύξηση του επιδόματος ανεργίας στα 20,3 ευρώ από την 1η Απριλίου θα πάρει 837 ευρώ (761 ευρώ βασικό ποσό +76,1 ευρώ προσαύξηση για ένα μέλος). Με δυο μέλη θα πάρει 913,2 ευρώ.

Φεύγουν 3 μικρότερα επιδόματα

Το νέο επίδομα αντικαθιστά τρία επιδόματα που σταματούν να καταβάλλονται και είναι, α) το εφάπαξ επίδομα των 249,08 ευρώ που λαμβάνουν οι άνεργοι μετά τη λήξη του κανονικού επιδόματος ανεργίας, β) το επίδομα των 287,40 ευρώ για όσους συμπληρώνουν τρεις μήνες εγγραφής στα μητρώα ανέργων και γ) το επίδομα επίσχεσης εργασίας που ανερχόταν σε 383,20 ευρώ.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΔΥΠΑ για το 2023, το επίδομα μετά τη λήξη της επιδότησης ανεργίας το πήραν 21.663 άνεργοι, το επίδομα τρίμηνης εγγραφής το πήραν 7.155 άτομα και το επίδομα επίσχεσης εργασίας το πήραν μόλις 3 εργαζόμενοι!

πηγή capital.gr