Από φέτος ξεκινάει να ισχύει η προσαύξηση έως 100% του πριμ επιδότησης κυψελών στα πλαίσια των μελισσοκομικών προγραμμάτων, με τις αιτήσεις και τα σχετικά παραστατικά να γίνονται δεκτά έως τις 30 Μαΐου 2024. Συγκεκριμένα στα πλαίσια των μελισσοκομικών προγραμμάτων οι αιτήσεις γίνονται για τις εξής δράσεις:

1. Για τη Δράση: «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων». Ενισχύεται ενισχύεται η προμήθεια:

α) κυψελών αντικατάστασης.

β) μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών, είτε ξύλινες με σίτα, είτε πλαστικές διάτρητες

Δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» είναι ενεργοί μελισσοκόμοι με τουλάχιστον 20 κατεχόμενες κυψέλες.

Το επιλέξιμο ποσοστό προμήθειας καθορίζεται ως εξής: α) προμήθεια κυψελών αντικατάστασης σε ποσοστό έως 10% επί των κατεχομένων κυψελών, β) προμήθεια μεμονωμένων κινητών βάσεων, σε ποσοστό έως 20% επί των κατεχομένων κυψελών.

2. Για τη Δράση: «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»: Ενισχύεται ο μελισσοκόμος ανά μετακινούμενη κυψέλη. Προβλέπεται 50% προσαύξηση ενίσχυσης εφόσον ο µελισσοκόµος παράγει 5 κιλά µέλι ανά κυψέλη και συν ακόμη 50% εφόσον αξιοποιεί τεχνολογίες GPS στα µελίσσια του.

Δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» είναι ενεργοί μελισσοκόμοι με τουλάχιστον 110 κατεχόμενες κυψέλες που είναι:

α) φυσικά πρόσωπα με ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας που αντιστοιχεί στην παραγωγή φυσικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης ή/και στην παραγωγή μελισσοσμηνών – παραφυάδων ή/και στην κατηγορία του αγρότη ειδικού καθεστώτος, τα οποία:

αα) είναι επαγγελματίες αγρότες και δηλώνουν ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής τουλάχιστον 5.000 ευρώ ή,

αβ) υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης – Δήλωση ΟΣΔΕ ή/και εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων αγροτών ή/και εγγράφηκαν ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα, για πρώτη φορά εντός των τελευταίων είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη Δράση,

β) φυσικά πρόσωπα συνταξιούχοι με ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας που αντιστοιχεί στην παραγωγή φυσικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης ή/και στην παραγωγή μελισσοσμηνών – παραφυάδων ή/και στην κατηγορία του αγρότη ειδικού καθεστώτος, σύμφωνα με την Εθνική Ονοματολογία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), οι οποίοι δηλώνουν ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής τουλάχιστον 5.000 ευρώ.

πηγή agronews.gr