Αντιμέτωποι με τον φοροελεγκτικό μηχανισμό θα έρθουν όσοι επαγγελματίες αποφασίσουν να αμφισβητήσουν το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα που ισχύει φέτος για 734.000 επαγγελματίες. Συγκεκριμένα θα ελεγχθούν σε βάθος πενταετίας, θα ανοίξουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του υπόχρεου επαγγελματία αλλά και της οικογένειας του, ενώ θα ενεργοποιηθούν και οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου.

Αυτά προβλέπονται στην απόφαση που υπογράφει ο Διοικητής  της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής, κατά εφαρμογή της νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση πριν την αμφισβήτηση οι επαγγελματίες θα πρέπει να πληρώσουν το φόρο που τους αναλογεί με βάσει το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα που έχει υπολογίσει η εφορία σε συνδυασμό με τα χρόνια δραστηριότητας τους.

Συγκεκριμένα:

1. – Για τα τρία πρώτα χρόνια δραστηριοποίησης το τεκμαρτό εισόδημα είναι μηδενικό

– για τον τέταρτο χρόνο 3.603 ευρώ

– για τον πέμπτο χρόνο 7.316 ευρώ

– για τον έκτο χρόνο 10.920

– για τα έτη 7-9 το τεκμαρτό εισόδημα θα φθάσει τα 12.012

– για τα έτη 10-12 το τεκμαρτό εισόδημα θα διαμορφωθεί στα 13.102 ευρώ και

– για πάνω από 12 έτη θα φθάσει στα 14.196 ευρώ.

Ο φορολογούμενος πρέπει να δηλώσει στην εμπρόθεσμη δήλωσή του ότι επιθυμεί να αμφισβητήσει το ελάχιστο εισόδημα, ζητώντας τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου (κωδικοί 443-444 του Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) προκειμένου να αποδειχθεί η ακρίβεια της δήλωσής του για εισόδημα μικρότερο του τεκμαρτού, με την υποβολή εμπρόθεσμης  δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου.

2. Ο φορολογούμενος υποχρεούται το αργότερο εντός προθεσμίας εξήντα ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο αναφορικά με την περιουσιακή του κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης του ιδίου, της/του συζύγου/ΜΣΣ και των προστατευόμενων μελών, τα οποία θα αξιολογηθούν κατά τον φορολογικό έλεγχο.

3. Η συμπλήρωση και υποβολή του ως άνω ερωτηματολογίου γίνεται μέσω ειδικής εφαρμογής στην ψηφιακή πύλη της Α.Α.Δ.Ε. που θα αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό τον προσεχή Μάιο.

4. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης και υποβολής του ερωτηματολογίου εντός της προθεσμίας από τον φορολογούμενο, το δικαίωμα αμφισβήτησης χάνεται.

5. Κατά τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου ο φορολογούμενος υποχρεούται να προσκομίσει οποιοδήποτε διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο για τη διακρίβωση της ορθότητας και της ακρίβειας των αναφερόμενων στο ερωτηματολόγιο.

6. Εφόσον κατά την υποβολή της δήλωσης ο φορολογούμενος επιλέξει τη διενέργεια ελέγχου, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα για το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης:

α) Να προσδιορίσει το εισόδημά του με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου και

β) να επεκτείνει τον έλεγχο σε προγενέστερα φορολογικά έτη ή/και λοιπές φορολογίες ή άλλα φορολογικά αντικείμενα ιδίως σε περίπτωση που οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική οικονομική του κατάσταση.

Σημειώνεται ότι οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου ενεργοποιούνται :

– όταν υπάρχει σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ αγορών, πωλήσεων και αποθεμάτων

– όταν ο συντελεστής μικτού κέρδους που προκύπτει από τα δηλούμενα αποτελέσματα είναι διαφορετικός από αυτόν που προκύπτει βάσει των παραστατικών αγορών και πωλήσεων

– όταν η επιχείρηση δεν προσκομίζει στοιχεία που ζητά η φορολογική διοίκηση, ύστερα από δύο προσκλήσεις.

– όταν δηλώνεται ζημία σε τρία τουλάχιστον συνεχόμενα έτη και δεν προκύπτει ο τρόπος χρηματοδότησης της επιχείρησης, με τον οποίο καλύπτονται οι υποχρεώσεις της.

Με τη διαδικασία αυτή η φορολογική διοίκηση μπορεί να προβαίνει σε εκτιμώμενο, διορθωτικό ή προληπτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και με την εφαρμογή μιας ή περισσοτέρων από τις κατωτέρω τεχνικές ελέγχου:

α) της αρχής των αναλογιών,

β) της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου,

γ) της καθαρής θέσης του φορολογούμενου,

δ) της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών και

ε) του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά.

capital.gr