Τα συχνά φαινόμενα τραυματισμών και θανάτων πολιτών -κυρίως τρίτης ηλικίας- από ανατροπές αγροτικών μηχανημάτων υποχρεώνουν το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να απαιτήσει από όλους τους κατόχους τρακτέρ που έχουν απογραφεί πριν τις 21 Μαϊου 1998, να εφοδιαστούν με προστασία έναντι ανατροπής έως 31 Οκτωβρίου.

Με τροποποιητική Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 3041/29-05-2024, καθορίζεται ότι τα τρακτέρ, που έχουν ταξινομηθεί ή απογραφεί πριν τις 21.05.1998, και δεν φέρουν προστασία έναντι ανατροπής υποχρεούνται όπως εφοδιαστούν με αυτή μέχρι και την 31-10-2024.

Αναλυτικότερα, η εν λόγω απόφαση, μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 1

Η υπό στοιχεία οικ. 11337/Γ3Β/2365/27.5.2009 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

Η παρ. β του άρθρου 9, αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Οι γεωργικοί ελκυστήρες που έχουν ταξινομηθεί ή απογραφεί πριν τις 21.05.1998 και δεν φέρουν διάταξη προστασίας έναντι ανατροπής εγκεκριμένου τύπου υποχρεούνται όπως εφοδιαστούν με αυτή μέχρι και την 31-10-2024.

Οι διατάξεις προστασίας έναντι ανατροπής εγκρίνονται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. Β του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 11338/Γ4/2366/27.05.2009 (Β’ 1156) υπουργικής απόφασης».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.