Ανοίγουν στις 13 Ιουλίου οι αιτήσεις για το Μέτρο 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν μη γεωργικό», προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ.
Το μέτρο επιδοτεί μεταξύ άλλων ζυθοποιίες, μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων, πυρηνελαιουργεία, μονάδες προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής και καλύπτει έργα προϋπολογισμού 600.000 ευρώ έως 3 εκατ. ευρώ. 
Το ύψος της ενίσχυσης για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ανέρχεται στο 30%-50% και για μεγάλες επιχειρήσεις κυμαίνεται στο 20%-45%. Επιλέξιμη είναι κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β’ ή Γ’ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρίας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας. Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) πραγματοποιείται το διάστημα από 13/7/2017 έως 12/10/2017 με δυνατότητα οριστικοποίησης από 20/7/2017.
Επιλέξιμοι κλάδοι
Το Μέτρο 4.2.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, καλύπτει έργα στους ακόλουθους τομείς:
• Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος
• Ζυθοποιία
• Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα)
• Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων
• Μονάδες πυρηνελαιουργείων
• Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης
• Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής (όπως προϊόντα από μαστίχα, από γάλα γαϊδούρας κ.λπ.)
• Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών
• Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής
• Αξιοποίηση παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομηχανικών ειδών διατροφής
• Παραγωγή βάμβακος και λοιπών κλωστικών ινών
• Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της δράσης αυτής είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων.
Επιλέξιμες δαπάνες
Οι επιλέξιμες δαπάνες του Μέτρου 4.2.2 αφορούν στις παρακάτω κατηγορίες:
α) Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνο όταν δεν υπερβαίνουν το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.
β) Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
γ) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας. Ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων, εξοικονόμησης ενέργειας δεν ενισχύεται ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης.
Δαπάνες για τη σύνδεση με δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, γεωθερμίας ενισχύονται εφόσον πραγματοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου.
δ) Αγορά καινούργιων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για τη λειτουργία της επένδυσης προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος (αφορά στην πρώτη ύλη και στο παραγόμενο προϊόν/υποπροϊόν).
ε) Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).
στ) Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS Food Standard, GLOBALG.A.P.), τα οποία εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από τον αγρό έως και το ράφι και εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια του τροφίμου που καταναλώνει.
στ) Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων).
ζ) Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
η) Αϋλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).
Μη επιλέξιμες δαπάνες
Οι μη επιλέξιμες δαπάνες της δράσης 4.2.2 αφορούν στις εξής κατηγορίες:
• Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων παλαιών ή καινούργιων, ανεξάρτητα από την πιθανή προηγούμενη χρήση τους.
• Εργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων, υπό την έννοια των μεμονωμένων επιδιορθώσεων που ανακύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησης και έργα συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού.
• Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης (π.χ. προσωρινό υπόστεγο για τη φύλαξη υλικών κ.λπ.).
• Εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν κ.λπ.) καθώς και έργα διακόσμησης.
• Εργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας.
• Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, τέλη, δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, ΦΠΑ που ανακτάται, αποζημιώσεις, ασφάλιστρα υπέρ τρίτων.
• Εξοπλισμός αναψυχής (όπως εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνας κ.λπ.).
• Λοιπός εξοπλισμός γραφείων (γραφομηχανές, αριθμομηχανές, έπιπλα κ.λπ.).
• Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους.
• Μεταχειρισμένα οχήματα και μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
• Δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού, παρόμοιας κατηγορίας, μεγέθους ή δυναμικότητας, ακόμη και όταν γίνεται με εγκατάσταση καινούργιου, εφόσον ο εξοπλισμός που αντικαθίσταται δεν έχει αποσβεστεί.
• Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων στήριξης που χρηματοδοτούνται από άλλο επενδυτικό πρόγραμμα.
• Δαπάνες με σκοπό τη συμμόρφωση με τα εθνικά ή ενωσιακά πρότυπα.
• Αιτούμενες δαπάνες, η υλοποίηση των οποίων δεν εγκρίθηκε κατά το διοικητικό έλεγχο της αίτησης στήριξης.
• Υπερβάσεις κόστους εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν γίνει αποδεκτές στο πλαίσιο αιτήματος τροποποίησης του δικαιούχου.
• Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από το δικαιούχο στο προσωπικό του.
• Δαπάνες που αφορούν στην αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς όπου υπάρχει περιορισμός στην παραγωγή από την ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων.
• Δαπάνες αποξήλωσης και καθαίρεσης γενικότερα. Δαπάνες για τον καθαρισμό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και κόστος αποξήλωσης και μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή μέρους αυτού στη νέα θέση.
• Δαπάνες που αφορούν στην κατασκευή ιστοσελίδας και της δημιουργίας έντυπου διαφημιστικού υλικού της μονάδας.
Οι φορείς που αιτούνται την ενίσχυση για τη μεταποίηση γεωργικού προϊόντος σε προϊόν μη γεωργικό θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος και να αξιοποιούν το προϊόν αυτό ως πρώτη ύλη που θα το μεταποιούν περαιτέρω.
Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι οι αντίστοιχες δράσεις του μέτρου της μεταποίησης, με συνολικό προϋπολογισμό ανά αίτηση ενίσχυσης κάτω από 600.000 ευρώ, έχουν εκχωρηθεί στις Περιφέρειες και θα προκηρυχθούν στο πλαίσιο των αντίστοιχων προκηρύξεων των Περιφερειών.
Τέλος, στόχος του μέτρου, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή, η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας.