Ορισμοί Αντιδημάρχων του Δήμου Κασσάνδρας, με θητεία ενάμισι ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, με θητεία από 01-09-2019 μέχρι 31-12-2020, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες της, οι οποίες αντιστοιχίζονται κατά περίπτωση με την οργανωτική δομή του Δήμου Κασσάνδρας, όπως αυτή αποτυπώνεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του.

Αντιδήμαρχο την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Φωτεινή Μίζογλου Διεύθυνσης Οικονομικών υπηρεσιών

Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παύλο Παντζίκη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Τμήματος Περιβάλλοντος.

–  Γραφείο Αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών

–  Γραφείο Καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων, κτιρίων και συντήρησης πρασίνου

–  Γραφείο διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων

Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

–  Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας

Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική ενότητα Κασσάνδρας

Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βασίλειο Στακινό και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες, όπως ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου:

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

–  Γραφείο Τεχνικών Έργων

–  Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών

Τμήματος Περιβάλλοντος

–  Γραφείο Περιβάλλοντος εκτός των αρμοδιοτήτων της Πολιτικής Προστασίας

(κοιμητήρια, σφαγεία)

Κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική ενότητα Παλλήνης

Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Σπυρίδων Πούλιο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες, όπως ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου:

1. Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

–  Γραφείο Ύδρευσης- Αποχέτευσης