Εκ νέου αναστέλλεται η λειτουργία του ΕΠΑΛ Κασσάνδρας, για πέντε ημέρες επιπλέον, με απόφαση της Δημάρχου Κασσάνδρας, Αναστασίας Χαλκιά, έπειτα από τη σχετική εισήγηση του Σχολικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρεται ότι ακόμη δεν έχει διευθετηθεί η ομαλή μετακίνηση των μαθητών από την Περιφέρεια.

Το ΕΠΑΛ δε θα λειτουργήσει από τις 21 έως και τις 25 Οκτωβρίου 2019 χρονικό διάστημα που κρίνεται ικανό για την ολοκλήρωση της διαδικασίας οργάνωσης του ζητήματος μετακίνησης τους με τα μαθητικά λεωφορεία.

H απόφαση

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρ. 94, παρ. 4, του Ν. 3852/2010 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το υπ’ αρίθμ. 5910/09-10-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Νέας
Προποντίδας, καθώς και την συνημμένη «Έκθεση Επικινδύνου Κατασκευής».
3. Την συνεδρίαση του Σχολικού Συμβουλίου του ΕΠΑΛ, με συμμετοχή της Διοίκησης του Δήμου και
εκπροσώπων φορέων της περιοχής.
4. Το γεγονός ότι δεν έχουν εκλείψει οι λόγοι της αναστολής των μαθημάτων που αναφέρονται στην με
αρ. 1058/2019 Απόφαση Δημάρχου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τη συνέχιση της αναστολής μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου Κασσάνδρας, από την 21η έως και
την 25η του μηνός Οκτωβρίου 2019, για πέντε (5) ημέρες, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους που
αναφέρονται στην εισήγηση του σχολικού συμβουλίου, το γεγονός ότι δεν έχει επιλυθεί το θέμα της
μετακίνησης των μαθητών από την Περιφέρεια και δεν έχουν εκλείψει οι λόγοι της αναστολής των μαθημάτων
σύμφωνα με την υπ ́αρίθμ. 1059/2019 απόφαση Δημάρχου. Η αναστολή ισχύει για όλο το προσωπικό του
σχολείου, τους μαθητές και τους καθηγητές αυτού.