Δήμος Σιθωνίας: Τακτική Συνεδρίαση

  Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018) στις 29/01/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:

  1)    Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Σιθωνίας.

  (Εισηγητής: κα. Χριστάρα Μαρία, Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικού)

  2)    Τροποποίηση –συμπλήρωση κανονισμού πολεοδομικών μελετών παραλίας Νικήτης, Αγίου Γεωργίου, Αγίας Βαρβάρας.
  (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Αθανάσιος)

  3)    Συγκρότηση επιτροπών Δήμου Σιθωνίας για το έτος 2020.
  (Εισηγητής: Δήμαρχος)

  4)    Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στα συμβούλια Κοινοτήτων Δήμου Σιθωνίας.
  (Εισηγητής: Δήμαρχος)

  5)    Αίτηση στο Δήμο Σιθωνίας για ορισμό υπαλλήλων για τη στελέχωση επιτροπών & υπογράφοντα ΧΕΠ της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ..
  (Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ.)

  6)    Αίτηση στο Δήμο Σιθωνίας για ορισμό υπαλλήλων για τη στελέχωση επιτροπών του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».
  (Εισηγητής: κ. Μαλλίνης Αθανάσιος,  Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.)

  7)    Αίτηση στο Δήμο Σιθωνίας για ορισμό υπαλλήλων για τη στελέχωση επιτροπών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας.
  (Εισηγητής: κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ,  Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας)

  8)    Αίτηση στο Δήμο Σιθωνίας για ορισμό υπαλλήλων για τη στελέχωση επιτροπών της «Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία».
  (Εισηγητής: κ. Μαλλίνης Ιωάννης, Πρόεδρος της Α.Ε.)

  9)    Λήψη απόφασης περί εντάξεως στο πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2020.
  (Εισηγητής: κ. Σαρακατσάνης Ιωάννης, αρμόδιος δημοτικός υπάλληλος)

  10)    Αίτηση της «ΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» με θέμα «Παράταση εκτέλεσης εργασιών για τη «Διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) του Δήμου Σιθωνίας».
  (Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου)

  11)    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Τριών Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων Δήμου Σιθωνίας για το ΧΑΔΑ Συκιάς».
  (Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου)

  12)    Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτινων αρδεύσεων, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και την αμοιβή του κάθε οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του Β.Δ.28.3/15.4.1957.
  (Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

  13)    Ορισμός μελών στο Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας».
  (Εισηγητής: κ. Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος)

  14)    Ορισμός μελών στο Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας».
  (Εισηγητής: κ. Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος)

  15)    Σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σιθωνίας.
  (Εισηγητής: Δήμαρχος)

  16)    Έγκριση της 05/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας με θέμα «Λήψη απόφασης σε αίτηση πρώην εργαζομένων»
  (Εισηγητής: Δήμαρχος)

  17)    Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην κ. Παπαγεωργίου Δημητρούλα του Γεωργίου.
  (Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος, αρμόδιος Δημοτικός Σύμβουλος)

  18)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 26/2019 αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Σχέδιο κανονισμού για τη ρύθμιση της επαγγελματικής δραστηριότητας των ζωήλατων οχημάτων στο Δήμο Σιθωνίας».
  (Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

  19)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 108/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Μέτρα που θα λάβει ο Δήμος Σιθωνίας για την απόφαση 73/2019 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής για την Ναυαγοσωστική Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.».
  (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

  20)    Λήψη νέας απόφασης που αφορά «Αύξηση των ποσοτήτων της σύμβασης της υπηρεσίας «Διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) του Δήμου Σιθωνίας».
  (Εισηγήτρια: κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος)

  21)    Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους Επιτροπής Παιδείας.
  (Εισηγήτρια: κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος)

  22)    Συμπληρωματικά στοιχεία για την έκδοση απόφασης έγκρισης εκτέλεσης του έργου: «Ολοκλήρωση-Βελτίωση Λιμένα Αλιευτικών σκαφών Νέου Μαρμαρά» κατ’ άρθρο 18, παρ. 2 του Ν. 2971/2001».
  (Εισηγητής: κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ, Πρόεδρος Δ.Λ.Ταμείου)

  23)    Έγκριση διαδικασίας μίσθωσης ακινήτου για τις λειτουργικές ανάγκες τη Κοινότητας Νικήτης.
  (Εισηγητής: Δήμαρχος)

  24)    Αίτημα για παραχώρηση της χρήσης του ΑΒΚ.221 (ΚΑΕΚ 490691108024) στην Τορώνη
  (Εισηγητής: Δήμαρχος)

  25)    Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με θέμα «Ορισμός αποζημίωσης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».
  (Εισηγητής: κ. Μαλλίνης Αθανάσιος, Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)

  26)    Ορισμός εκπροσώπου στο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΔΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ».
  (Εισηγητής: Δήμαρχος)