Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), με θέμα τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της της 11-3-2020 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ , προβλέπεται:

– Άδεια ειδικού σκοπού επιπρόσθετη της κανονικής για τον έναν εκ των δύο γονέων, σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, ο ένας γονιός, με πλήρεις αποδοχές για όσο διάστημα ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων και έως τις 10 Απριλίου.
-Για κάθε 4 ημέρες άδειας, 3 θα λογίζονται ως ειδικού σκοπού, 1 ως κανονική άδεια
-Στον ιδιωτικό τομέα το κράτος καλύπτει το 1/3 των αποδοχών. Αυτός ο επιμερισμός των βαρών είναι δυναμικός και εξελίσσεται
-Στον δημόσιο τομέα το κράτος καλύπτει το σύνολο των αποδοχών
-Εάν πάρει την άδεια ειδικού σκοπού ο ένας γονέας δεν τη δικαιούται και ο άλλος γονιός ταυτόχρονα.
-Αν ο ένας γονιός δεν εργάζεται ο άλλος δεν δικαιούται άδεια ειδικού σκοπού. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που ο ένας γονέας νοσηλεύεται ή έχει προσβληθεί από κορωνοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία -Στον ιδιωτικό τομέα ο εργοδότης μπορεί να προτείνει ευέλικτο ωράριο ή εργασία εξ αποστάσεως -Δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου εργασίας υπάρχει και στο δημόσιο, όπου αυτό είναι εφικτό.


Αναφορικά με τις επιχειρήσεις, προβλέπεται:

-Την αναστολή για 4 μήνες της πληρωμής ΦΠΑ πληρωτέου τέλος Μαρτίου
-Την αναστολή για 4 μήνες της πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών προς τις ΔΥΟ και δόσεων για ρυθμίσεις βεβαιωμένων οφειλών πληρωτέων τέλος Μαρτίου
-Την αναστολή για 3 μήνες πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων κάθε είδους ρύθμισης που είναι πληρωτέες έως 31 Μαρτίου
-Για τη στήριξη της απασχόλησης και τη διευκόλυνση εργαζομένων και επιχειρήσεων παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις να προχωρούν σε σχήματα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας.
-Παράλληλα αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στην Εργάνη κάθε τροποποίηση του ωραρίου των εργαζομένων. Κάθε τέτοια αλλαγή και κάθε υπερωριακή απασχόληση κάθε μήνα θα καταχωρείται το πρώτο 10ήμερο του επόμενου.