Η δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά ορίζει άμισθο Αντιδήμαρχο Τουρισμού τον Δημοτικό Σύμβουλο κο Αστέριο Κατσάνη του Μιχαήλ μέχρι 31-12-2020

και του μεταβιβάζει  τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες, όπως ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και συγκεκριμένα στο άρθ. 9  «Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης» και στην παρ. Β) «Αρμοδιότητες σε θέματα Τουρισμού», παρ. 4 έως 7. 

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες μεταβιβάζει το δικαίωμα της υπογραφής, όλων των εγγράφων που αφορούν τις ως άνω αρμοδιότες, καθώς και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Τον ως άνω αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κος Βασίλειος Στακινός του Σωκράτη .