Αναλυτικά, όσα ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Πολύγυρου, Αστέριος Ζωγράφος:

Έργων συνέχεια…
Με χαρά ανακοινώνουμε, ότι υπογράφθηκε η σύμβαση για το έργο «Έργα ενίσχυσης εξωτερικών υδραγωγείων οικισμών Δήμου Πολυγύρου» συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου μηδέν τριάντα δύο τριακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ( 1.032.362,00) χωρίς Φ.Π.Α. Άμεσα ξεκινούν οι εργασίες για την εκτέλεση του όλου έργου, το οποίο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα δώδεκα (12 ) μηνών. Ειδικότερα προβλέπεται να γίνει ανόρυξη δυο (2) γεωτρήσεων στην περιοχή των ΚΑΛΥΒΩΝ, η κατασκευή δεξαμενής 30 κυβικών και η ολοκληρωτική αντικατάσταση του αγωγού ταμιευτήρα μέχρι το φρεάτιο εσωτερικού δικτύου ύδρευσης με παράλληλη ολοκληρωτική αντικατάσταση των σωλήνων αμιάντου. Επί πρόσθετα ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη σύνταξη μελέτης της αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης αμιάντου των ΚΑΛΥΒΩΝ καθώς και η μελέτη αντιπλημμυρικής θωράκισής τους.
Τέλος υπογράφθηκε η σύμβαση για την επισκευή των σχολικών μονάδων του Δήμου συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων δεκαεννιά πεντακοσίων εβδομήντα εννιά χιλιάδων ευρώ (219,579 ). Ως χρόνος ολοκλήρωσης του όλου έργου ορίζεται το χρονικό διάστημα των επτά (7) μηνών.
Στόχος μας η βελτίωση της ποιότητος ζωής των πολιτών.
Συνεχίζουμε…