« Ιδρύσεις, προαγωγές και συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2020-2021» είναι το αντικείμενο Κοινής Απόφασης των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας & Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 2889/17.7.20).Με αυτήν:

-ιδρύονται 6 Δημοτικά και 28 Νηπιαγωγεία,

– προάγονται 36 Δημοτικά και 85 Νηπιαγωγεία,

– συγχωνεύονται 28 Δημοτικά σε 14,καθώς και 18 Νηπιαγωγεία σε 7.

Από την Απόφαση προκαλείται για τις λειτουργικές δαπάνες, το 2020 δαπάνη 210.619,00 ευρώ περίπου, που θα καλυφθεί από τους ΚΑΕ των οικείων Δήμων, καθώς και 606.702,00 ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη για καθένα από τα επόμενα έτη, η οποία αντιστοίχως θα αντιμετωπισθεί με την εγγραφή και πρόβλεψη ισόποσης πίστωσης στους ΚΑΕ των οικείων Δήμων.

Προκαλείται, επίσης, δαπάνη εξαιτίας των συγχωνεύσεων για τη μεταφορά μαθητών, η οποία αναλυτικά αναφέρεται πως κατανέμεται επί των προϋπολογισμών των Περιφερειών για το τρέχον και για κάθε επόμενο έτος.

Στο σώμα της ΚΥΑ και συγκεκριμένα στο σημείο 27 αναφέρονται οι Αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων πλήθους Δήμων, οι οποίες προηγήθηκαν της έκδοσής της. Επιπλέον, στο σημείο 28 αποτυπώνονται οι Βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης λειτουργικών εξόδων από σειρά Δήμων, ενώ ακολούθως για τις συγχωνεύσεις οι Βεβαιώσεις των οικείων Περιφερειών αναφορικά με τη δέσμευση οικονομικών πιστώσεων για τη μεταφορά των μαθητών.

Ακολουθούν οι Πίνακες ειδικά για τις συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ανά την Ελλάδα:

Πηγή: airetos.gr