Αυτό επιτυγχάνεται με την ένταξη του έργου «ενεργειακή αναβάθμιση και μορφολογική ανάδειξη
Δημοτικού κτιρίου και  περιβάλλοντος χώρου στην Κοινότητας Ιερισσού» προς χρηματοδότηση
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
2014-2020». Το έργο -συγχρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Συνοχής- στοχεύει στην ανάδειξη
της προαθωνικής περιοχής με την πολιτιστική κληρονομιά του Αγίου Όρους. Ήδη η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Αριστοτέλη ενέκρινε τους όρους του διαγωνισμού, ο οποίος αναμένεται στο
προσεχές διάστημα, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.106.487,97 ευρώ με ΦΠΑ.

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης (κατά μία τουλάχιστον κατά ΚΕΝΑΚ
κατηγορία) και μορφολογικής ανάδειξης του  δημοτικού κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς Ιερισσού
που αποτελεί κατασκευή της δεκαετίας του 1960. Ο όγκος του κτιρίου επαρκεί για τη στέγαση 26
καταστημάτων. Αυτή τη στιγμή μετά από συνενώσεις στεγάζει 20 καταστήματα (3 δημόσιες
υπηρεσίες, 3 επιχειρήσεις εστίασης και τα υπόλοιπα εμπορικές επιχειρήσεις)

Συνοπτικά θα πραγματοποιηθούν οι εξής παρεμβάσεις:

– Ενεργειακή αναβάθμιση του συνόλου του κτιριακού συγκροτήματος με μόνωση του κελύφους
και εφαρμογή συνολικών δικτύων, ψύξης – θέρμανσης, τηλεόρασης και επικοινωνιών.

– Μορφολογική ανάδειξη του συνόλου του κτιριακού συγκροτήματος, με παρεμβάσεις
αποξήλωσης των ανομοιόμορφων στοιχείων και προσπάθεια δημιουργίας ενός μορφολογικού
προγράμματος με συγκεκριμένη τυπολογία, που θα προσιδιάζει σε αυτήν του Αγίου Όρους.

– Λειτουργικός εμπλουτισμός του κτιρίου για στέγαση δημοτικών υπηρεσιών προβολής και
τουριστικής αξιοποίησης της τοπικής γαστρονομικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της
περιοχής σε συσχέτιση με την κληρονομιά του Αγίου Όρους.

– Ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου, με επεμβάσεις διευκόλυνσης των ΑΜΕΑ και
απομάκρυνσης του πάρκινγκ από τον άμεσο χώρο της πλατείας των καταστημάτων.

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, δήλωσε σχετικά:

«Βάζουμε σε τροχιά υλοποίησης ένα σημαντικό έργο που, αν και είχε ενταχθεί χρηματοδοτικά
κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο,  παρέμενε μετέωρο εξαιτίας μελετητικών επιλογών
της υποβληθείσας πρότασης , τέτοιων που τελικά καθιστούσαν το έργο να είναι μη επιλέξιμο από
το χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Το αποτέλεσμα ήταν να χρειαστεί σύνταξη και έγκριση νέας
στατικής μελέτης και νέας μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης, καθώς και νέων τευχών
δημοπράτησης.  Ευχαριστώ το προσωπικό του δήμου για την ταχύτητα με την οποία φρόντισε
τον κατ` ουσία ανασχεδιασμό του έργου, έτσι ώστε η πρόταση να είναι επιλέξιμη και
αποτελεσματική και όχι απλώς εντυπωσιακή, αλλά χωρίς δυνατότητες χρηματοδότησης. Αυτή την
περίοδο, παράλληλα με την προσπάθεια μας για ένταξη νέων έργων, εξελίσσεται ένας μεγάλος
γραφειοκρατικός αγώνας για την απεμπλοκή και προώθηση έργων των προηγούμενων
διοικήσεων του Δήμου, που δυστυχώς έμεναν στα χαρτιά. Το έργο της δημοτικής αγοράς της
Ιερισσού είναι ένα από αυτά. Για τα υπόλοιπα θα σας ενημερώνουμε σταδιακά μιας και τα
αποτελέσματα είναι ήδη εμφανή».