Ανάσα σε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Χαλκιδική, αυτό της υδροδότησης, πρόκειται να προσφέρει η κατασκευή του φράγματος του Χαβρία. Το έργο εγκρίθηκε προ ημερών από τη Διυπουργική Επιτροπή Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα και πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός της προσεχούς τριετίας.

Η κατασκευή του εκτιμάται πως θα καλύψει το 33% του συνόλου των υδατικών αναγκών της Χαλκιδικής, οι οποίες είναι ιδιαίτερα έντονες κυρίως κατά τους θερινούς μήνες, ενώ το μήκος των αγωγών που θα κατασκευαστούν αποτελεί το 23% του συνολικού μήκους των αγωγών των προβλεπόμενων δικτύων για τις επόμενες φάσεις των έργων.

Το προτεινόµενο έργο, αφορά τη Νότια Χαλκιδική περί τα 3,0 Km ΒΑ του οικισµού Ορµύλιας καθώς και την κατασκευή υδραγωγείου, το οποίο στην πλήρη ανάπτυξη του (274 km) θα εκτείνεται σε µια περιοχή 14.000 km2 και του βασικού δικτύου άρδευσης γεωργικής γης συνολικής έκτασης 24.000 στρεµµάτων.
Σκοπός του έργου είναι:
• Η κάλυψη των αναγκών ύδρευσης των οικισμών και τουριστικών εγκαταστάσεων της «ΝΔ Χαλκιδικής, περιλαμβανομένων των χερσονήσων Κασσάνδρας και Σιθωνίας».
• Η κάλυψη τμήματος των αναγκών άρδευσης της πεδιάδας Ορμύλιας.
• Η προστασία των υπόγειων υδάτων από υφαλμύρωση και
• Η αντιπλημμυρική προστασία του κάμπου Ορμύλιας.

Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Γιώργο, ορθώς το κράτος έχει συνέχεια σε τόσο μεγάλα έργα. “Το Φράγμα θα υδροδοτήσει ένα μεγάλο μέρος της Χαλκιδικής, που παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα στην άρδευση και τις ανάγκες του αγροτικού κόσμου. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την εξέλιξη”, τόνισε ο κ. Γιώργος. 

Ποιες περιοχές αφορά

Το φράγμα πρόκειται να αποτελέσει βασική πηγή ύδρευσης καθώς θα συλλέγει τα επιφανειακά ύδατα του ποταμού Χαβρία στην περιοχή της Ορμύλιας, ενώ η ύδρευση θα γίνεται μέσω εξωτερικών δικτύων με αρχή μία νέα Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) σε περιοχή κατάντη του φράγματος.

Οι περιοχές που θα υδροδοτήσει είναι οι τέως καποδιστριακοί δήμοι Ορμύλιας, Πολυγύρου, Μουδανιών (στα δημοτικά διαμερίσματα Αγίου Μάμα και Νέας Ποτίδαιας), Κασσάνδρας, Παλλήνης, Σιθωνίας, Τορώνης και Παναγιάς (στο δημοτικό διαμέρισμα Πυργαδικίων).

Τι περιλαμβάνει το έργο

Σύμφωνα με το σχετικό φάκελο, το αντικείμενο της Σύμπραξης αφορά στην κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία του προτεινόμενου έργου και περιλαμβάνει την υλοποίηση των εξής υποδομών:
1. του φράγματος Χαβρία και των συνοδών τεχνικών έργων. Το φράγμα είναι ύψους 60μ, ήτοι 76μ από τη θεμελίωση, μήκους στέψης 260μ. και ωφέλιμου όγκου ταμιευτήρα 32,6 εκ. κυβ. μ. εκ των οποίων θα διατίθενται στην πλήρη ανάπτυξη των έργων 13,2 εκ. κυβ.μ. για ύδρευση, 9 εκ. κυβ.μ. για άρδευση και 6,2 εκ. κυβ.μ. για οικολογική παροχή.
2. τα έργα μεταφοράς από το φράγμα στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ).
3. των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) δυναμικότητας 55.000 m3/day (με δυνατότητα επέκτασης στα 165.000 m3/day) και
4. των εξωτερικών δικτύων συνολικού μήκους 62 km, δεξαμενών και αντλιοστασίων.

Η διαχείριση των υποδομών του έργου ΣΔΙΤ από τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) ξεκινά από το φράγμα έως και τις δεξαμενές των οικισμών. Η παραλαβή του νερού μετά τις δεξαμενές, η διανομή του προς χρήση στον τελικό καταναλωτή και η τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδρευσης θα γίνεται αποκλειστικά από τους κατά τόπους δήμους ή ΔΕΥΑ ή άλλο φορέα που μπορεί να συστήσουν  για τον σκοπό.

Το κόστος του έργου

To έργο διαθέτει ωριμότητα καθώς υπάρχει εγκεκριμένη περιβαλλοντική μελέτη, οριστική μελέτη του φράγματος και οριστικές μελέτες των έργων δικτύων 62km. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί την πρώτη φάση (Α1 φάση) που θα δώσει τη δυνατότητα επέκτασης των δικτύων σε δύο επιπλέον φάσεις (Α2 και Β).

Η κατασκευαστική περίοδος εκτιμάται στα 3 χρόνια. Επιπλέον, η διάρκεια λειτουργίας και συντήρησης από τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) εκτιμάται στα 27 έτη και στη συνέχεια το έργο θα παραδοθεί στον Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος θα οριστικοποιηθεί έπειτα από διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς.

Το συνολικό κόστος κατασκευής εκτιμάται στα 86.320.868 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Το κόστος λειτουργίας και ελαφριάς συντήρησης εκτιμήθηκε στο ποσό των 2.218.391 ευρώ/έτος και αρχίζει από το 1ο εξάμηνο λειτουργίας. Άλλα περίπου 10 εκατ. εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν για αντικαταστάσεις εξοπλισμού κατά τη διάρκεια των 27 ετών λειτουργίας του έργου. Συνεπώς, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα περίπου 120 εκατ. ευρώ.

Γιατί προτιμήθηκε ΣΔΙΤ

Σύμφωνα με αρμόδια πηγή του υπουργείου Υποδομών η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου με ΣΔΙΤ, κρίνεται σκόπιμη και πρόσφορη καθώς, μεταξύ άλλων, λόγω των περιορισμών στη διαχείριση δημοσιονομικών πόρων είναι δύσκολη η εξεύρεση πόρων για την κατασκευή του έργου με δημόσια σύμβαση. Η υλοποίηση του έργου με σύμβαση ΣΔΙΤ δίνει τη δυνατότητα αποπληρωμής του σε ικανό χρονικό ορίζοντα και παράλληλα επιτρέπει τη διοχέτευση πόρων σε άλλους τομείς άσκησης πολιτικής, για τους οποίους η παρούσα συγκυρία απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Επιπλέον, το Δημόσιο δεν επιβαρύνεται αμέσως με τη διάθεση ιδίων πόρων, ούτε με δανεισμό για την εκτέλεση του προτεινόμενου έργου.

πληροφορίες: voria.gr